Zasada memoriału w rachunkowości

Zasada memoriału w rachunkowości

  • Rachunkowość memoriałowa

Jednostki spełniające wymogi ustawy o rachunkowości zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości zapewniają rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. O rzetelności sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych decyduje prawidłowe stosowanie zasad. Zasada memoriałowa jest kolejną zasadą, którą omówimy w tym magazynie.

Zasada memoriału, zgodnie z jej najprostszą definicją, wymaga, aby przychody i koszty były ujmowane w okresie, którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty. Zasadę memoriału można sprowadzić do wymogu księgowania każdego dokumentu, który potwierdza zdarzenie księgowe wywołujące skutki finansowe.

Nowoczesna gospodarka wymaga solidnej bazy informacyjnej. Dotyczy to również informacji finansowych. System księgowy w każdym przedsiębiorstwie jest źródłem informacji finansowych. Zgodnie z systemem rachunkowości memoriałowej wszystkie przychody i związane z nimi koszty za dany okres obrachunkowy powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych i zaliczone do wyniku finansowego. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kiedy otrzymano należności lub zapłacono zobowiązania. Zasada ta pozwala na rozpoznanie i ujęcie w wyniku finansowym przychodów za dany okres, niezależnie od tego, czy zostały one zapłacone przez kontrahenta. Przychodom tym odpowiada koszt lub wydatek tego okresu, niezależnie od tego, czy jednostka uregulowała zobowiązanie. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są również znane jako „rozliczenia międzyokresowe”.

Sprawdź: Jak wybrać odpowiedni program dla księgowości komputerowej? – dowiedz się na https://ferbuy.pl/a,mtfn

  • Rachunkowość według zasady memoriałowej

Rozwiązanie to zostało wprowadzone po raz pierwszy w XIV i XV wieku. Znaczenie rachunkowości memoriałowej wzrosło dopiero w ubiegłym wieku, kiedy okazało się, że prawidłowe ustalenie przychodów i kosztów ma kluczowe znaczenie dla określenia wyniku finansowego jednostki. 2005. W 2005 r. Unia Europejska dokonała gruntownej przebudowy swojego systemu rachunkowości, aby spełnić światowe wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej. Reforma ta obejmowała zastąpienie systemu rachunkowości kasowej dokładniejszą i wydajniejszą rachunkowością memoriałową.

Europejska Federacja Księgowych zaleca stosowanie rachunkowości memoriałowej przez podmioty sektora publicznego i organy rządowe. Wynika to z faktu, że zwiększa ona wiarygodność, przejrzystość i ilość informacji na potrzeby planowania i zarządzania. Komisja pracuje nad modernizacją zarządzania funduszami UE.

Identyczną interpretację zawiera polska ustawa o rachunkowości:

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte w danym roku obrotowym przychody i związane z nimi koszty, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Aby zapewnić współmierność przychodów i kosztów, do aktywów lub pasywów okresu sprawozdawczego należy zaliczyć przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów. Jest to dodatek do kosztów lub przychodów, które można przypisać do okresu sprawozdawczego, a które nie zostały jeszcze poniesione.

Przyglądając się zastosowaniu rachunkowości memoriałowej, należy również zauważyć, że jej przeciwieństwem jest zasada kasowa. Podstawową różnicą pomiędzy tymi zasadami jest ujmowanie przychodów i kosztów w innym okresie sprawozdawczym w jednostce.

Zasada memoriału ma zastosowanie zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i przy sporządzaniu na ich podstawie rocznych sprawozdań finansowych. Została ona przedstawiona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ta odnosi się do wszystkich zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w ciągu roku obrotowego. Ujęcie zdarzeń dotyczących danego roku jest możliwe niezależnie od tego, czy informacja o nich wpłynęła z opóźnieniem, czy też transakcja nie została opłacona. W styczniu 2019 r. nastąpi zwrot towarów, które zostały zakupione w 2018 r. W księgach rachunkowych roku 2018 należy ująć ten zwrot.

Previous Jak zaaranżować przestrzeń mieszkalną w stylu art deco
Next Porady jak zapuścić brodę oraz o nią dbać

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Dieta wysokobiałkowa – czy jest dobra dla naszego organizmu?

Zbilansowana dieta to taka, która zawiera zdrową równowagę węglowodanów, białek i tłuszczów, a także wysoki poziom witamin i składników odżywczych. Różnorodność spożywanych przez nas posiłków jest tym, co dostarcza naszemu

Wiadomości 0 Comments

Różne stadia alkoholizmu: oznaki i objawy

Istnieją cztery fazy alkoholizmu: przedalkoholowa, ostrzegawcza, krytyczna i chroniczna. Każda kolejna faza powoduje nasilenie objawów i pogłębianie się alkoholizmu. Psychoterapeuci podkreślają, że leczenie można rozpocząć na każdym etapie uzależnienia. Możliwy

Strefa Biznesu 0 Comments

Branża PR w Polsce szybko się rozwija

Polski rynek PR rośnie w tempie ok. 9 proc. rocznie. To trzykrotnie szybciej niż średni wzrost na świecie. Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi PR, a polskie agencje coraz częściej są doceniane

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź