Zasada memoriału w rachunkowości

Zasada memoriału w rachunkowości

  • Rachunkowość memoriałowa

Jednostki spełniające wymogi ustawy o rachunkowości zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości zapewniają rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. O rzetelności sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych decyduje prawidłowe stosowanie zasad. Zasada memoriałowa jest kolejną zasadą, którą omówimy w tym magazynie.

Zasada memoriału, zgodnie z jej najprostszą definicją, wymaga, aby przychody i koszty były ujmowane w okresie, którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty. Zasadę memoriału można sprowadzić do wymogu księgowania każdego dokumentu, który potwierdza zdarzenie księgowe wywołujące skutki finansowe.

Nowoczesna gospodarka wymaga solidnej bazy informacyjnej. Dotyczy to również informacji finansowych. System księgowy w każdym przedsiębiorstwie jest źródłem informacji finansowych. Zgodnie z systemem rachunkowości memoriałowej wszystkie przychody i związane z nimi koszty za dany okres obrachunkowy powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych i zaliczone do wyniku finansowego. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kiedy otrzymano należności lub zapłacono zobowiązania. Zasada ta pozwala na rozpoznanie i ujęcie w wyniku finansowym przychodów za dany okres, niezależnie od tego, czy zostały one zapłacone przez kontrahenta. Przychodom tym odpowiada koszt lub wydatek tego okresu, niezależnie od tego, czy jednostka uregulowała zobowiązanie. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są również znane jako „rozliczenia międzyokresowe”.

Sprawdź: Jak wybrać odpowiedni program dla księgowości komputerowej? – dowiedz się na https://ferbuy.pl/a,mtfn

  • Rachunkowość według zasady memoriałowej

Rozwiązanie to zostało wprowadzone po raz pierwszy w XIV i XV wieku. Znaczenie rachunkowości memoriałowej wzrosło dopiero w ubiegłym wieku, kiedy okazało się, że prawidłowe ustalenie przychodów i kosztów ma kluczowe znaczenie dla określenia wyniku finansowego jednostki. 2005. W 2005 r. Unia Europejska dokonała gruntownej przebudowy swojego systemu rachunkowości, aby spełnić światowe wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej. Reforma ta obejmowała zastąpienie systemu rachunkowości kasowej dokładniejszą i wydajniejszą rachunkowością memoriałową.

Europejska Federacja Księgowych zaleca stosowanie rachunkowości memoriałowej przez podmioty sektora publicznego i organy rządowe. Wynika to z faktu, że zwiększa ona wiarygodność, przejrzystość i ilość informacji na potrzeby planowania i zarządzania. Komisja pracuje nad modernizacją zarządzania funduszami UE.

Identyczną interpretację zawiera polska ustawa o rachunkowości:

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte w danym roku obrotowym przychody i związane z nimi koszty, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Aby zapewnić współmierność przychodów i kosztów, do aktywów lub pasywów okresu sprawozdawczego należy zaliczyć przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów. Jest to dodatek do kosztów lub przychodów, które można przypisać do okresu sprawozdawczego, a które nie zostały jeszcze poniesione.

Przyglądając się zastosowaniu rachunkowości memoriałowej, należy również zauważyć, że jej przeciwieństwem jest zasada kasowa. Podstawową różnicą pomiędzy tymi zasadami jest ujmowanie przychodów i kosztów w innym okresie sprawozdawczym w jednostce.

Zasada memoriału ma zastosowanie zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i przy sporządzaniu na ich podstawie rocznych sprawozdań finansowych. Została ona przedstawiona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ta odnosi się do wszystkich zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły w ciągu roku obrotowego. Ujęcie zdarzeń dotyczących danego roku jest możliwe niezależnie od tego, czy informacja o nich wpłynęła z opóźnieniem, czy też transakcja nie została opłacona. W styczniu 2019 r. nastąpi zwrot towarów, które zostały zakupione w 2018 r. W księgach rachunkowych roku 2018 należy ująć ten zwrot.

Previous Jak zaaranżować przestrzeń mieszkalną w stylu art deco
Next Porady jak zapuścić brodę oraz o nią dbać

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

RUSZYŁA IV EDYCJA KAMPANII „PRZYHAMUJ – ŻYCIE PRZED TOBĄ!”

W Prudniku odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach IV edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą!”. Tam, policjanci przekazali młodym ludziom informacje dotyczące między innymi zagrożeń związanych z

Wiadomości 0 Comments

TWOJE DZIAŁANIE – CZYJEŚ ŻYCIE

Najważniejsze, by zareagować, bo najgorsza jest bierność – to wniosek z akcji pn. „Twoje działanie – czyjeś życie”. Podczas zaaranżowanej akcji z wypadku drogowego policjanci i ratownik medyczny pokazywali między

Wiadomości 0 Comments

PRZYBYLI Z POMOCĄ W OSTATNIEJ CHWILI

Prudniccy kryminalni uratowali życie 37-letniemu mieszkańcowi miasta. Mężczyzna próbował rzucić się z mostu. Nieumundurowani funkcjonariusze wykorzystując jego nieuwagę złapali go i wciągnęli na bezpieczną stronę. Wezwana na miejsce załoga pogotowia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź